Ly Nguyen

Gia hạn-cấp đổi thẻ hướng dẫn

      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             SỞ DU LỊCH                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                Số:        / SLD – LH                                                                            ……………, ngày......tháng......năm 2016

V/v tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ

dành cho hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh

     viên du lịch đổi thẻ trong năm 2016

               

                                        Kính gửi:

-          Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;

-          Các hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch trên địa bàn miền Nam.

Căn cứ vào Thông tư 89/2009/TT - BVHTTDL và thực hiên công văn số 359/TCDL – LH ngày 15 tháng 04 năm 2013 của Tổng cục Du lịch về việc bồi dưỡng kiến thức định kỳ dành cho hướng dẫn viên đến thời hạn đổi thẻ, Sở Du lịch phối hợp với công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Lý Nguyễn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ nhằm bổ sung hồ sơ khi đổi thẻ hướng dẫn viên hết hạn trong năm 2016.

Trên tinh thần, trong năm 2016 Sở Du lịch sẽ phối hợp với công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Lý Nguyễn tổ chức 04 khóa bồi dưỡng kiến thức định kỳ dành cho hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch đến thời hạn đổi thẻ theo lịch sau:

 

        Khóa học

                Thời gian học

        Hạn chót đăng ký

         01/2016

               30 – 31/07/2016

             25/07/2016

         02/2016

               24 – 25/09/2016

             19/09/2016

         03/2016

     26 – 27/11/2016

   21/11/2016

         04/2016             

     24 – 25/12/2016

   19/12/2016

 Đối tượng tham dự: các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa, thuyết minh viên du lịch sắp đến thời hạn làm thủ tục đổi thẻ, sắp xếp đăng ký học trong thời gian 01 năm trước khi thẻ hết hạn sử dụng.

Địa điểm: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Lý Nguyễn

                - Lầu 3 – Số 40 Đinh Tiên Hoàng P.Đakao Q.1 TP.HCM

Thời lượng: 04 buổi x 04 tiết (02 ngày/ tuần).

Học phí: 400.000đ / học viên

Hồ sơ đăng ký: vui lòng liên hệ phòng tư vấn tuyển sinh (08).38118123 – (08).38118133 hoặc hotline: 0938 75 45 18 - 0915 67 04 77 – 0977 43 43 54 (Ms.Liên) để làm thủ tục (bao gồm: phiếu đăng ký khóa học, 3 ảnh màu 4x6, 02 bản photo thẻ cũ, 02 CMND photo công chứng) và đóng học phí. Do số lượng học viên mỗi khóa học tối đa là 50 học viên, nên ưu tiên cho các trường hợp đăng ký và đóng học phí trước.

Thành phần hồ sơ khi đổi thẻ:

Đơn đề nghị đổi lại thẻ (kèm theo ảnh 4x6 mới nhất).

1.      Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ.

2.      Bản photo thẻ hướng dẫn viên cũ.

*Lưu ý: Việc đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo Điều 75, Khỏan 1, Điểm a Luật Du Lịch quy định “ba mươi ngày trước khi thẻ hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới” và căn cứ vào công văn số 49/ TCDL – LH của Tổng cục Du lịch ngày 14/01/2014 hướng dẫn như sau:

v  Trường hợp người có thẻ hướng dẫn viên du lịch đến hạn đổi thẻ theo quy định tại Điều 75 của Luật Du lịch, không làm thủ tục đổi thẻ tại tỉnh /thành phố đã cấp, có nhu cầu xin cấp thẻ ở tỉnh/thành phố khác để phù hợp với yêu cầu công việc, phải làm thủ tục cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch.

v  Trường hợp người có thẻ hướng dẫn viên du lịch không làm thủ tục đổi thẻ theo quy định tại Điều 75 của Luật Du lịch và thẻ hết hạn sử dụng, nếu có nhu cầu tiếp tục hành nghề hướng dẫn viên phải làm thủ tục cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC           

-       Như trên;                                                                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

-       BGĐ (để b/c);

-       Công ty CP ĐT&PT Lý Nguyễn;

-       HHDL Miền Nam;

-       Hội Lữ hành;                                                                

-       Các CLB HDV DL;                                                            

    -    Lưu VP, P.LH.  

                                                
12 176.976