Ly Nguyen

Hướng dẫn viên du lịch nội địa

Khóa học là điều kiện bắt buộc đối với các bạn đã và đang hành nghề Hướng Dẫn Viên Du Lịch trong và ngoài nước, có thể nói việc hoàn thành khóa học và đạt được yêu cầu để có thể nhận được thẻ hướng dẫn viên nội địa và thẻ hướng dẫn viên quốc tế.
                                                
11 176.977