Phục vụ cho nhu cầu học viên Lý Nguyễn cung cấp các lợp ngoại ngữ tin học như ngoại ngữ A,B,C tin học cơ bản, tin học nâng cao.